Viete aký typ zariadenia je pre vášho blízkeho/seniora najvhodnejší?

Zhoršil sa náhle stav jedného z vašich rodičov alebo príbuzného, ktorý je v dôchodkovom veku a nedokáže sa o seba sám postarať? Pozrite si nižšie aké máte možnosti výberu zariadenia. 

 

Ak plánujete umiestniť seniora do zariadenia, kde mu bude poskytovaná starostlivosť 24 hodín denne, máte možnosť vybrať si medzi verejným a súkromným poskytovateľom. Pre osoby v dôchodkovom veku, ktoré potrebujú nepretržitú starostlivosť, sú k dispozícii zariadenia pre seniorov a špecializované zariadenia.

Pre seniorov sú najvhodnejšie tieto typy zariadení, pričom výber závisí od zdravotného stavu samotného seniora:

V zariadení pre seniorov:

  • sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
  • sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnych služieb v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

 

V špecializovanom zariadení:

  • sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, pričom jej stupeň odkázanosti dosahuje minimálne úroveň V. Táto osoba zároveň trpí zdravotným postihnutím, medzi ktoré patria najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, rôzne typy demencia, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého charakteru.

 

V zariadení opatrovateľskej služby:

  • sociálna služba sa poskytuje na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu, napríklad po prepustení z nemocnice, alebo pri zhoršení zdravotného stavu. 

 

V dennom stacionári:

  • sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III., podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

 

Ak máte neistoty pri výbere, neváhajte napísať na info@zbs.sk, alebo zavolajte na uvedený kontakt na našej webovej stránke a radi vám poskytneme poradenstvo.