Viete aký typ zariadenia je najvhodnejší pre Vášho blízkeho - seniora ?

Zhoršil sa náhle stav jedného z vašich rodičov alebo príbuzného, ktorý je v dôchodkovom veku a nedokáže sa o seba sám postarať? Pozrite si nižšie aké máte možnosti výberu zariadenia. 

Ak chcete seniora umiestniť do zariadenia, kde sa budú o neho starať 24 hodín denne, môžete si vybrať medzi verejným a súkromným poskytovateľom. Pre ľudí v dôchodkovom veku, ktorí potrebujú celodennú starostlivosť, sú určené najmä zariadenia pre seniorov a špecializované zariadenia.

Pre seniorov sú najvhodnejšie tieto typy zariadení, v závislosti od zdravotného stavu seniora a to: 

V zariadení pre seniorov:

  • sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV.
  • sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

 

V špecializovanom zariadení:

  • sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

 

V zariadení opatrovateľskej služby:

  • sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Napríklad po prepustení z nemocnice, alebo pri zhoršení zdravotného stavu. 

 

V dennom stacionári:

  • sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

 

Ak ste si nie istý s výberom, kľudne napíšte na info@zbs.sk alebo zavolajte na uvedený kontakt na našej webovej stránke a my  Vám poradíme.