Postupnosť krokov pre umiestnenie seniora do zariadenia pre seniorov

1. POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

 

 • V prípade, že chcete seniora umiestniť do špecializovaného zariadenia podľa § 39 zákona č. 448/2008 je potrebné v mieste trvalého bydliska seniora na stránke samosprávneho kraja stiahnuť tlačivá a to „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“.

 

 • V prípade, že chcete seniora umiestniť do zariadenia pre seniorov alebo do zariadenia opatrovateľskej služby podľa § 35 a § 36 zákona č. 448/2008 je potrebné  v mieste trvalého bydliska seniora na stránke mestskej časti, obce alebo mesta stiahnuť tlačivá a to „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“.

 

 • Vyplňte Žiadosť o posúdenie a osobne alebo poštou podajte na samosprávny kraj, mestský, resp. obecný úrad. 
 • K Žiadosti priložte:
  • Lekársky nález vyplnený všeobecným lekárom seniora, nie starší ako 6 mesiacov
  • v prípade, že váš blízky bol nedávno hospitalizovaný priložte aj prepúšťaciu správu z nemocnice, nie staršiu ako 6 mesiacov. 
 • Na základe týchto podkladov posúdia vášho blízkeho seniora a zaradia ho do stupňa odkázanosti od I do VI, pričom VI je najvyšší stupeň odkázanosti.
 • Do 30 dní od prevzatia žiadosti vám vydajú rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.  
 • Rozhodnutie o odkázanosti nadobúda právoplatnosť uplynutím 30-dňovej lehoty. V prípade, že súhlasíte s obsahom rozhodnutia, vyplňte tlačivo „Vzdanie sa práva odvolania“ na príslušnom úrade. Následne vám na rozhodnutie dajú pečiatku, na ktorej je uvedené, kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

2. VÝBER ZARIADENIA

 

Nepodceňujte výber zariadenia. Zariadenia sa veľmi líšia kvalitou poskytovaných služieb, prostredím, vybavením izieb, množstvom aktivít pre seniorov, či dostatkom, odbornosťou a ochotou personálu. Dohodnite si návštevu vo viacerých, aby ste mali predstavu, čo kde očakávať. Zoznam všetkých zariadení nájdete v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb alebo tých ktoré sa nachádzajú v hlavnom meste Bratislava na na našej stránke zbs.sk v sekcií zariadenia pre seniorov.

Pri podaní žiadosti do konkrétneho zariadenia doložte tieto dokumenty:

 • žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok a aktuálny príjem zo Sociálnej poisťovne
 • doklady o majetkových pomeroch

 

Ako sa určuje stupeň odkázanosti človeka

 

 • V tretej prílohe zákona č. 448/2008 o sociálnych službách sú vymenované rôzne činností, ktoré by mal senior zvládať,
 • tieto činnosti sa týkajú stravovania, osobnej hygieny, vyprázdňovania, obliekania, pohybu či priestorovej orientácie,
 • všetky tieto činnosti sú obodované (0,5,10 bodov): ak ich človek nedokáže urobiť bez pomoci, ak niektoré z nich vie spraviť samostatne a ak pomoc nepotrebuje vôbec
 • lekár všetky tieto činnosti ohodnotí a podľa výsledného počtu bodov zaradí človeka do prvého až šiesteho stupňa odkázanosti. Čím nižší počet bodov človek dosiahne, tým vyšší stupeň odkázanosti mu doktor odsúhlasí.

 

Ak potrebujete poradiť kľudne napíšte na info@zbs.sk alebo zavolajte na uvedený kontakt na našej webovej stránke a my sa Vám pokúsime čo najlepšie poradiť.