Postup pre umiestnenie seniora do zariadenia pre seniorov

1. POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

 • Ak zvažujete umiestnenie seniora do špecializovaného zariadenia podľa § 39 zákona č. 448/2008 je potrebné stiahnuť príslušné formuláre na stránke samosprávneho kraja, v ktorom má senior trvalý pobyt. Konkrétne ide o formuláre s názvami „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“.

 

 • Ak plánujete umiestniť seniora do zariadenia určeného pre seniorov alebo do zariadenia opatrovateľskej služby podľa § 35 a § 36 zákona č. 448/2008, je potrebné stiahnuť príslušné formuláre z webovej stránky mestskej časti, obce alebo mesta, kde má senior trvalý pobyt. Konkrétne ide o formuláre s názvami „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu” a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“.

 

 • Vyplňte Žiadosť o posúdenie a podajte ju osobne alebo poštou na samosprávny kraj, mestský resp. obecný úrad. 

 

 • K Žiadosti priložte nasledovné dokumenty:
  • Lekársky posudok vyplnený všeobecným lekárom seniora, ktorý nie je starší ako 6 mesiacov.
  • Ak bol váš blízky nedávno hospitalizovaný, takisto priložte prepúšťaciu správu z nemocnice, ktorá nie je staršia ako 6 mesiacov.

 

 • Na základe týchto informácií vyhodnotia situáciu vášho príbuzného a priradia mu stupeň odkázanosti od I do VI, pričom stupeň VI predstavuje najvyššiu mieru odkázanosti.

 

 • Po prevzatí žiadosti vám bude do 30 dní vydane rozhodnutie týkajúce sa odkázanosti na sociálnu službu.

 

 • Rozhodnutie o odkázanosti nadobudne platnosť po uplynutí 30-dňovej lehoty. Ak súhlasíte s obsahom rozhodnutia, vyplňte tlačivo „Vzdanie sa práva odvolania“ na príslušnom úrade. Následne vám na  rozhodnutie dajú pečiatku, ktorá bude obsahovať dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

 

2. VÝBER ZARIADENIA

 • Nezanedbajte výber zariadenia. Zariadenia sa výrazne odlišujú vo kvalite poskytovaných služieb, prostredí, vybavení izieb, rozmanitosti aktivít pre seniorov a aj dostatkom, odbornosťou a ochotou personálu. Dohodnite si návštevu vo viacerých zariadeniach, aby ste získali predstavu o tom, čo môžete očakávať. Zoznam všetkých zariadení nájdete v Centrálnej databáze poskytovateľov sociálnych služieb, alebo nájdete tie, ktoré sa nachádzajú v hlavnom meste Bratislava, na našej webovej stránke www.zbs.sk v sekcii zariadenia pre seniorov.

 

 • Keď podávate žiadosť do konkrétneho zariadenia, je nevyhnutné priložiť tieto dokumenty:
  • žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok a aktuálny príjem od Sociálnej poisťovne
  • doklady o majetkových pomeroch 

 

 

AKO SA URČUJE STUPEŇ ODKÁZANOSTI ČLOVEKA

 • Tretia príloha zákona č. 448/2008 o sociálnych službách obsahuje výpis rôznych činností, ktoré by senior mal zvládať
 • Tieto činnosti sa týkajú stravovania, osobnej hygieny, vyprázdňovania, obliekania, pohybu či priestorovej orientácie,
 • Všetky tieto činnosti sú obodované (0,5,10 bodov): ak ich osoba nedokáže urobiť bez pomoci, ak niektoré z nich vie spraviť samostatne a ak pomoc nepotrebuje vôbec
 • Lekár vyhodnotí všetky tieto činnosti a na základe konečného počtu bodov zaradí osobu do jedného z prvých šiestich stupňov odkázanosti. Čím nižší je dosiahnutý počet bodov, tým vyšší stupeň odkázanosti lekár stanoví.

 

 Ak potrebujete poradiť, neváhajte napísať na info@zbs.sk alebo zavolajte na uvedený kontakt na našej webovej stránke a radi Vám poskytneme poradenstvo.